content top

Sprawozdania finansowe przekazywane do KRS tylko w formie elektronicznej

Od 1 października 2018 r. ma obowiązywać wymóg sporządzania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej oraz opatrywanie ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Sprawozdania podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego będą przy tym sporządzane w odpowiednim formacie danych udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
Source: infor.pl aktualnosci

Udostępnij:
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter
LINKEDIN