content top

Separacja małżeńska nie zawsze jest możliwa

Orzeczenie separacji ma zasadniczo skutki takie jak rozwiązanie
małżeństwa przez rozwód (art. 614. § 1 kodeksu). Istotną jednak różnicą
jest to, że małżonek pozostający w separacji nie może zawrzeć ponownego małżeństwa
(co jest możliwe po rozwodzie). Ponadto małżonek w separacji, który
wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko (np.
panieńskie na nazwisko męża), nie może w czasie separacji powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

Jak przeprowadzić rozwód ponosząc najmniejsze koszty

Wspólne dzieci

W wyroku orzekającym separację sąd rozstrzyga także o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Kodeksową zasadą jest, że rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.

Obowiązek pomocy wzajemnej

Kodeks rodzinny stanowi, że jeżeli
wymagają tego względy słuszności, małżonkowie pozostający w separacji zobowiązani są do wzajemnej pomocy.

Małżonek w separacji, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a separacja pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Unieważnienie małżeństwa w ekspresowym tempie

Majątek

Orzeczenie separacji powoduje powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej (art. 54. § 1), co oznacza, że od tego momentu mają dwa odrębne majątki. Z kolei z chwilą zniesienia separacji (przywrócenia stanu małżeńskiego) powstaje między małżonkami z powrotem ustawowy ustrój majątkowy (wspólnota majątkowa). Choć na zgodny wniosek małżonków, sąd orzeka o utrzymaniu między małżonkami rozdzielności majątkowej.

Nie trzeba rozwodu, aby wyegzekwować świadczenia

Zniesienie separacji

Zakończenie separacji nazywane jest w języku prawa zniesieniem i jest
orzekane przez sąd rodzinny na zgodne (obustronne) żądanie małżonków. Z
chwilą zniesienia separacji ustają także jej skutki, w tym m.in. kończy
się okres rozdzielności majątkowej. Znosząc separację, sąd rozstrzyga o
władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem małżonków.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (zobacz tekst ujednolicony), w szczególności art. 611-616


Source: Gazeta prawna

Udostępnij:
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter
LINKEDIN