content top

PiS bierze się za Sąd Najwyższy. Jest kolejny projekt nowelizacji

&lt![CDATA[

W opisie projektu nowelizacji na stronie sejmowej czytamy, że dotyczy on „regulacji związanych z obsadzaniem stanowisk w Sądzie Najwyższym, postępowaniami nominacyjnymi na stanowiska sędziowskie, uchyleniami immunitetu sędziowskiego albo prokuratorskiego oraz właściwością izb Sądu Najwyższego i mają na celu usprawnienie procedur realizowanych w tym zakresie”.

Projekt wpłynął do Sejmu w środę, w czwartek został skierowany do opinii Biura Legislacyjnego oraz Biura Analiz Sejmowych. Jego wnioskodawcą jest poseł PiS Marek Ast. Pełna treść projektu nie jest znana.

Decyzje
o uchyleniu immunitetów sędziów m.in. sądów powszechnych w pierwszej i
drugiej instancji miałaby podejmować Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego
– wynika z projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym autorstwa
PiS, który w czwartek został zamieszczony na stronach Sejmu.

Projektowane
zmiany – jak zaznaczono w ich uzasadnieniu – mają m.in. wprowadzić
„właściwość Sądu Najwyższego w zakresie rozpoznawania wniosków o
zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej lub tymczasowe
aresztowanie sędziów, asesorów sądowych i prokuratorów”.

Marek Ast (PiS), który jest przedstawicielem wnioskodawców,
powiedział PAP, że ewentualne uchylenie immunitetu sędziemu będzie
kompetencją Izby Dyscyplinarnej SN w obu instancjach. Jak dodał, „po to
jest Izba Dyscyplinarna powołana, aby te sprawy dotyczące sędziów i
prokuratorów prowadzić, a opinia publiczna miała stuprocentową pewność,
że te sprawy będą rozstrzygane w sposób zgodny z prawem, sprawiedliwie i
szybko”. „Nie będzie sytuacji, że sędziowie na poziomie sądownictwa
powszechnego będą sędziami we własnej sprawie” – zaznaczył Ast.

Zgodnie z projektem w sprawach immunitetów w pierwszej instancji SN
orzekałby w składzie jednego sędziego Izby Dyscyplinarnej, a w drugiej
instancji w składzie trzech sędziów Izby Dyscyplinarnej.

Dotychczas w pierwszej instancji kwestię ewentualnego uchylenia immunitetu sędziego rozstrzygały sady apelacyjne.

W uzasadnieniu podkreślono, że „celowe jest powierzenie rozpoznawania
spraw z tego zakresu Izbie Dyscyplinarnej SN, do której właściwości
należy już rozpoznawanie spraw o zezwolenie na pociągnięcie do
odpowiedzialności karnej lub tymczasowe aresztowanie sędziów Sądu
Najwyższego oraz rozpoznawanie już w pierwszej instancji w odniesieniu
do wszystkich sędziów i prokuratorów spraw przewinień dyscyplinarnych
wyczerpujących znamiona umyślnych przestępstw ściganych z oskarżenia
publicznego lub umyślnych przestępstw skarbowych”.

Nowelizacja ma też wprowadzić obowiązek przedstawienia na piśmie
przez prezesa sądu uzasadnienia decyzji nakazującej natychmiastowe
zwolnienie sędziego, zatrzymanego na gorącym uczynku popełnienia
przestępstwa. Takie uzasadnienie „powinno zostać sporządzone
niezwłocznie, nie później niż przed upływem 24 godzin od jej podjęcia, i
wskazywać powody zwolnienia, przy uwzględnieniu potrzeb związanych z
zapewnieniem prawidłowego toku postępowania”. Dotyczyłoby to sędziów
Sądu Najwyższego, sądów powszechnych oraz sądów wojskowych.

Gdyby
Zgromadzeniu Ogólnemu sędziów Sądu Najwyższego nie udało się wyłonić dla
prezydenta pięciu kandydatów na I prezesa SN, prezydent dokonywałby
wyboru spośród wszystkich sędziów tego sądu – przewiduje projekt noweli o
SN (PiS), który w czwartek umieszczono na stronach Sejmu.

„Chodzi
o zapobieżenie sytuacji pata, gdy w ustawowych terminach Zgromadzenie
Ogólne sędziów SN nie przedstawiłoby uchwały wskazującej prezydentowi
pięciu kandydatów na objęcie stanowiska I prezesa SN. Wówczas zgodnie z
tą propozycją prezydent będzie mógł dokonać wyboru spośród całego składu
SN” – powiedział w czwartek PAP przedstawiciel wnioskodawców Marek Ast
(PiS).

„Jeżeli nie później niż na 2 tygodnie przed upływem kadencji I
prezesa SN albo w terminie 21 dni od dnia przejścia w stan spoczynku,
przeniesienia w stan spoczynku albo wygaśnięcia stosunku służbowego
sędziego SN albo zrzeczenia się stanowiska I prezesa SN prezydentowi RP
nie zostanie przekazana uchwała w sprawie wyboru kandydatów na
stanowisko I prezesa SN, zawierająca listę 5 kandydatów, wraz z
protokołem głosowania, prezydent RP powołuje I prezesa SN spośród
wszystkich sędziów Sądu Najwyższego” – czytamy w projekcie nowelizacji.

W uzasadnieniu podkreślono, że nowy sposób wyłaniania I prezesa SN ma
na celu „zagwarantowanie możliwości nieprzerwanego funkcjonowania Sądu
Najwyższego i właściwej organizacji jego pracy”.

Analogiczna zasada miałaby obowiązywać także w przypadku wyłaniania
prezesów poszczególnych izb SN – jeśli w przewidzianym terminie nie
byłoby uchwały przedstawiającej prezydentowi kandydatów na prezesa izby,
to prezydent mógłby dokonać wyboru tego prezesa spośród wszystkich
sędziów danej izby.

„Te zmiany idą w kierunku takim, żeby zapewnić funkcjonowanie sądu i
uniknąć konsekwencji mogących wynikać z ewentualnej obstrukcji” –
powiedział Ast.

Kolejna zmiana obejmie brak
możliwości wnoszenia odwołań od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa
zawierających wnioski o powołanie przez prezydenta wyłonionych
kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego.

„Zmiana wiąże się z
dostosowaniem do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził
niekonstytucyjność dopuszczenia odwołania do Naczelnego Sądu
Administracyjnego w procedurze wyłaniania sędziów SN. W tej sytuacji
projektodawcy proponują w ogóle zrezygnować z procedury odwoławczej w
procedurze proponowania prezydentowi kandydatów na sędziów SN” –
powiedział PAP w czwartek przedstawiciel wnioskodawców Marek Ast (PiS).
Projekt PiS w czwartek został zamieszczony na stronach Sejmu.

W końcu marca br. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niekonstytucyjny
jest przepis umożliwiający odwołanie się do NSA od uchwał KRS
zawierających wnioski o powołanie sędziów SN. Jak uznał wtedy TK, ani
procedura, ani charakterystyka ustrojowa nie upoważnia NSA do
rozpatrywania spraw dotyczących uchwał KRS.

W związku z tym projekt PiS poza zmianami w zapisach ustawy o SN i
Prawa o ustroju sądów powszechnych wprowadza także zmiany w ustawie o
KRS. „Odwołanie nie przysługuje w sprawach indywidualnych dotyczących
powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego” –
głosi jeden z zapisów projektu.

„W sytuacji gdy TK zakwestionował możliwość rozpoznawania odwołań od
uchwał KRS przez NSA, (…) za optymalne rozwiązanie należy uznać
wyłączenie możliwości wnoszenia odwołań od uchwał KRS w sprawach
indywidualnych dotyczących powołania do pełnienia urzędu na stanowisku
sędziego Sądu Najwyższego” – głosi uzasadnienie projektu.

Jak zastrzeżono „rozwiązania proponowane w projekcie obejmują
wyłączenie możliwości odwołania się od uchwał KRS do Sądu Najwyższego
jedynie w odniesieniu do postępowań nominacyjnych dotyczących stanowisk w
tym sądzie, możliwość odwołania zostanie zachowana w odniesieniu do
stanowisk we wszystkich pozostałych sądach”.

Ponadto zgodnie z przepisem przejściowym, zawartym w projekcie
nowelizacji, postępowania toczące się w związku z odwołaniami od uchwał
KRS w sprawach indywidualnych dotyczących powołania do pełnienia urzędu
na stanowisku sędziego SN, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w
życie planowanej nowelizacji, podlegałyby umorzeniu.

]]
Source: Gazeta prawna

Udostępnij:
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter
LINKEDIN